reklam

Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla YAMANLAR ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 10. MADDESİ İLE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ KAPSAMINDA ZORUNLU OLARAK hazırlanmıştır. 

Şirketimizce satışa sunulan ürünleri internet üzerinden satın almak isteyen müşterilerin: adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, teslimat adresi, e-mail adresi, sipariş ve fatura bilgileri, teslimat işlem bilgileri, alışverişlerle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi, talep ve şikayet bilgileri, platformda yer alan ürünlere ilişkin yorum yapma ve/veya soru sorma halinde yorum ve sorular içerisinde paylaşılan bilgiler, asistan ile chat kanalıyla yapılan konuşma içeriklerine yönelik bilgiler, işlem güvenliği bilgileriyle ilgili IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri, hukuki işlem bilgileriyle ilgili yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileri, işitsel kayıt bilgilerinizle ilgili çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydına ilişkin kişisel verileri; mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, diğer-temlikli cihaz satış ve Faturalandırma, Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması, üyelik sözleşmesinin kurulması, reklam-kampanya-promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve veri sorumlusunca hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan; açık rıza verilmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması, veri sorumlusunca hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunlu olması ve sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak fiziki ve elektronik ortamlarda bilgi ve belge oluşturulması şeklinde tamamen veya kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.                

           

Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, satış operasyonun yürütülmesi, sipariş verdiğiniz ürünlerin teslimat süreçlerinin yürütülmesi, süreçlerinize

yönelik yardım ve destek taleplerinizin yönetilmesi, memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, bilgi güvenliğinin sağlanması, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları başta olmak şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak; Satın alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ürünün satıcısı ve hizmet sağlayıcıyla, Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması amacıyla sizin ve/veya ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi satın alınan ürünün satıcısıyla, kargo firmalarıyla ve özel kuryelerle, Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımız, satın alınan ürünün satıcısı, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, bankalarla, mali müşavirlerimizle, Mal ve hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması için çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortakları ve diğer hizmet sağlayıcılarıyla, Hizmetlerin kalite kontrol, şikâyet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla, Finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi, dolandırıcılıkların önlenmesi için ilgili iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, bankalarla, mali müşavirlerimizle, Müşteriye e-faturasının elektronik olarak gönderilmesi için e-fatura iş ortağıyla; fiziki sözleşme veya fatura teslimatı yapılabilmesi amacıyla kargo ve kurye firmalarıyla, Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için vergi daireleriyle, vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle, Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, Risk yönetimi ve finansal raporlama süreçlerinin yürütülmesi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla ve yetkili kurum ve kuruluşlara, reklam-kampanya-promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarına aktarılmaktadır.
            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
            Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği’ne ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13.ve devamı maddelerine göre YAMANLAR ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN İnönü Mahallesi Yavuz Selim Bulvar No: 371/14 Ortahisar / TRABZON adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

           

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, YAMANLAR ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NE iletmeniz durumunda şirketimiz talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13/2. maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.
YAMANLAR ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında AYDINLATMA METNİNİ yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
            Güncellenme Tarihi : 22/12/2022